Bra att veta

Vi kommer efter hand att fylla på den här sidan med saker som (tadam) är bra att veta. Är det nåt du undrar. Hur funkar det där med bygglov, hur högt får ett staket vara, är det okej med biodling? Eller vad det nu kan vara, skriv till info@hpkolonin.se så ska vi försöka hitta ett svar.


Adresser till föreningen


Arrende - Föreningen tar årligten ut en arrendeavgit som beslutas på årsmötet. Betalas senast 31/5 till bankgiro 5029-0238, Hisingsparkens kolonistugeförening. Ange stugnummer och namn vid betalning. Därtill kommer medlemsavgift (se Medlemsavgift).


Avfall - Var och en ansvarar för att ta bort sina hushållssopor. Var och en har sin egen kompost. 2019 kommer någon form av gemensam kompost att byggas. Större grejer, som kylskåp och gamla gräsklippare, tar du själv till återvinningsstationen. Farligt avfall, som kemikalier, sprayburkar, färg, lampor, lysrör och batterier, kan man lämna till kommunens Farligt avfall-bil som brukar komma en gång på våren och en gång på hösten.


Bli medlem - Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig och folkbokförd inom följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Orust och Öckerö. 


Bygglov - Vill ni bygga ut eller bygga nytt (t.ex. växthus eller redskapsbod) krävs ett bygglov. Bygglovsansökan skall alltid passera styrelsen innan den skickas in till Stadsbyggnadskontoret. Kontakta alltid styrelsen innan ni påbörjar en bygglovsansökan för att få rådgivning och senaste information om gällande bestämmelser. Stadsbyggnadskontoret har  utförlig information om bygglov för koloniområden. Länk här.


Byggnader, bestämmelser - Enligt nuvarande arrendeavtal får kolonilotten bebyggas med en huvudbyggnad om max 25 kvm byggnadsarea, nockhöjden får vara max 4,5 meter. Ett förråd om max 10 kvm samt ett växthus om max 10 kvm får byggas på respektive lott. Nockhöjden är maximalt 3 meter på komplementbyggnaderna. Innan ny-, till- och ombyggnation eller rivning av byggnad eller anläggning krävs erforderligt lov. Se mer information under Bygglov.


Eldning - Det är eldningsförbud på tomterna och i hela vårt koloniområde, med två undantag: du får ha en grill och använda en eldningstunna (för kvistar och sånt).


Farligt avfall - Se Avfall.


Föreningshus, hyra - Det upprustade föreningshuset kan hyras av medlemmar.

För medlem kostar det 100 kr + 500 kr i deponeringsavgift.

För god vän till HPK-medlem kostar det 500 kr + 500 kr i deponeringsavgift.

Deponeringsavgift återbetalas när städ är utfört och nyckel är återlämnad. Kontakta bokningsansvarig under "Hyr föreningshus" under medlemssidan.


Kompost - Se Avfall.


Köpa stuga - Läs mer under Köpa stuga i menyn.


Maskiner, hyra - Se Verktyg, hyra.


Medlemsavgift - för 2019 är 1 900 kronor. Betalas senast 31/5 till bankgiro 5029-0238, Hisingsparkens kolonistugeförening. Ange stugnummer och namn vid betalning. Därtill kommer arrendeavgift (se Arrende).


Motion - Alla medlemmar har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion ska avges skriftligen, vara undertecknad och vara styrelsen tillhanda senast den 31 december närmast före årsmötet.


Rabatter - Inte med blommor utan för inköp kan du få som kolonist. Länk här.


Sopor - Se Avfall.


Stadgar - Föreningens stadgar finns i digital form under fliken Medlemssida.


Styrelse - Se under Om föreningen --> Förtroendevalda.


Söndagskaffe - En gammal tradition (ända sedan 2016 :) ) där vi träffas i föreningshuset och tjôtar lite. Någon/några från styrelsen är med, om man har några frågor.


Toaletter - På området finns (sommartid) sex öppna toaletter, varav en handikapptoalett. Toaletterna ska fungera genom biologisk nedbrytning så, stäng alltid locket efter dig. Och låt bli att slänga dambindor, våtservetter och annat i toan. Det stoppar nedbrytningen och skapar stank. Kiss, bajs och toapapper i toan - inget annat.


Trädfällning - Kommunen tillåter inte trädfällning på koloniområden utan tillstånd. Här är reglerna.


Vatten - Vattnet sätts på i mitten av april och stängs av i mitten av oktober. Se fliken Nyheter för exaktare datum.


Verktyg, hyra - Föreningens gemensamma verktyg och maskiner (t.ex. trimmer eller gräsklippare) går att hyra för medlemmar. Kontakta en styrelsemedlem för mer information vid intresse.


Vinterboende - Är inte tillåtet under tiden 1 november till 1 mars. Man får dock komma och se till stugan enstaka dag eller veckoslut. Om man av någon anledning vill bo i stugan flera dagar under vintern krävs skriftligt godkännande av föreningen. Se arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet § 5. Den som inte följer reglerna riskerar uppsägning av arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet och uteslutning ur föreningen.


Vägstolpar, nyckel - Kan kvitteras hos styrelsemedlem. Tag kontakt i god tid innan om du behöver komma in i området med bil. Se medlemssidan för kontaktuppgifter.